Presentació

Qualitat d’ensenyament i finançament

Amb la programació dels primers cursos de les titulacions de Grau i amb la proximitat del curs 2010-11, podem constatar, que estem immersos en la recta final de l’inici del camí de l’harmonització dels sistemes universitaris europeus contemplats en el procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior. La peça fonamental, el marc normatiu per fer camí, és el Real Decret 1393/2007, de 20 d’octubre, pel que s’estableix la ordenació dels ensenyaments universitaris oficials:
  • Profunditza en l’autonomia universitària en el sentit que són les universitats les que crearan i proposaran els ensenyaments i títols oficials
  • Flexibilitza l’organització dels ensenyaments universitaris com a mecanisme per donar resposta a les demandes de la societat en un context obert i en constant transformació.
  • Impulsa, a més d’un canvi de l’estructura dels ensenyaments, un canvi en les metodologies docents que centra l’objectiu de l’aprenentatge de l’estudiant en un context que s’estén al llarg de la vida.
  • Concep el disseny d’un títol  com un projecte d’implantació d’un ensenyament universitari, amb obligació del compliment de totes les seves clàusules. En el que s’ha de fixar al seva justificació, els objectius, el sistema d’admissió, els continguts, la planificació, els recursos, els resultats i, els sistemes de garantia de qualitat.
La nova ordenació dels ensenyaments universitaris i l’assoliment dels objectius de la declaració de Bolonya, necessariament impliquen un canvi de mentalitat important, tant per part dels professors com dels estudiants i, afecta de ple a l’organització acadèmica. Les universitats han de decidir sense possibilitat d’error com desenvolupen el procés, com planifiquen que hi hagi coordinació entre graus i màsters,  com desenvolupen una organització acadèmica que respongui a les expectatives de la societat, o com s’assoleixen l’excel·lència acadèmica.
Tot això s’ha de realitzar en un context de crisis econòmica, en un context en el que s’ha d’assolir la màxima qualitat dels ensenyaments amb pocs recursos, en un context en el que les societats fortes del segle XXI seran aquelles societats capdavanteres en ensenyament i concretament en ensenyament superior.
Tot i que el problema no es redueix només a una qüestió de recursos, que també, és una qüestió de prioritat, d’elecció: més o menys professors, més o menys crèdits docents, més o menys formació.
Per intentar assolir la qualitat en els ensenyaments i l’excel·lència acadèmica amb un finançament minço, calen institucions  fortes i a l’hora flexibles per adaptar-se al nou temps i a les noves demandes i, calen centres docents amb un projecte que contempli diversitats d’estudis d’un determinat àmbit de coneixement, amb l’objectiu d’optimitzar recursos i amb el propòsit d’assolir grans reptes i afrontar la convergència europea amb possibilitats d’èxit.
Joaquim Velayos Solé
Director EPS


Seguint amb l’estructura dels números anteriors us presentem el quart número de la rEPiSta, la revista digital de l’Escola Politècnica Superior.
Fent balanç del que han significat aquest quatre primers números creiem que s’està acomplint els objectius que es plantejaven quan es va endegar aquest projecte:
  • Fomentar l’interès pels temes tecnològics d’una manera divulgativa; integrar tots els membres de la comunitat universitària de l’EPS.
  • Servir d’espai per a presentar temes actuals relacionats amb els estudis i amb l’entorn laboral dels futurs titulats.
  • Ser una eina d’imatge corporativa i de divulgació de l’EPS.
Agraïm la participació del col•lectiu de professors, alumnes i PAS vinculats a l’Escola Politècnica Superior que han col•laborat en aquests números. Aquestes col•laboracions han estat clau per la consecució dels objectius fixats.
En quant a la periodicitat, l’experiència ens diu que es pot assumir la publicació de dos números a l’any. Creiem que és un nombre suficient per a acomplir els objectius fixats.
Esperem que trobeu interessant els continguts d’aquest número i que puguem retrobar-nos d’aquí uns mesos presentant el número 5.


Lluís Bosch, Martí Fàbregas, Joan Fontàs, Narcís Gascons, Joan Puigmal

Consell de redacció de la rEPiSta


Han col.laborat en aquest número:

Lluís Bosch, Cambra de Comerç de Girona, Casademont SA, Miquel Angel Doblado, Marta Escarrà, Francesc Xavier Espinach, Martí Fabregas, Josep Fuses, Ester Gifra, Grup de Recerca eXIT, Grup de Recerca en Patologia Vegetal, Grup de Recerca en Tecnologia de la Construcció: Edificació i Patrimoni, Fernando Julian, Kontrelmec SL [Kmec], Blanca Palmada, Guillermo Prados, Joan Puigmal, Antoni Solé, Joaquim Velayos.