Estudiants

Els cent primers

Anàlisi de les 100 primeres respostes a una enquests dirigida a estudiants de l’EPS després del seu primer any d’estada a l’Escola

estudiants1
Des de direcció, volíem copçar com s'ha produït la inserció dels nous estudiants a l'EPS, com ho han vist, i què n'opinen del seu primer curs a l'Escola. Per això en el seu moment, vàrem preparar una enquesta i via xarxa l'hem passat a tots els estudiants que el curs passat es matricularen per primera vegada en algun dels estudis d'arquitectura o enginyeria del nostre centre.
S'ha convidat, via correu electrònic, a respondre l'enquesta personalment a 479 alumnes dels estudis de les diferents titulacions en enginyeria i arquitectura de l'EPS. Aquest document preten ésser un esborrany de les anàlisis dels resultats obtinguts de les 100 primeres respostes rebudes.
Som conscients que al demanar les respostes mitjançant un accés individual a una enquesta a través de xarxa, alguns dels alumnes, senzillament, no han volgut contestar-la, d'altres, per allò de "deixem'ho per demà" encara no ens l'han omplert, un tercer grup, pel fet d'haver passat l'enquesta a principi del curs següent al de la seva primera matrícula, no poden contestar perquè han abandonat els estudis i finalment ens queden els que han repost o pensen fer-ho en breu.
Recollim aquí els resultats d'aquestes 100 primeres respostes, que tenint en compte les consideracions fetes, som conscients que són les respostes dels estudiants que volem, dels que han respost de seguida, dels que, deixeu-m'ho dir, són per a nosaltres "els més bons estudiants", i es clar, entenem que, desde la visió de l'Escola, els resultats ens resulten favorables.
L'enquesta està composta de 10 preguntes, algunes d'elles de resposta múltiple i està separada en dos blocs. El primer bloc amb 8 preguntes, fa referència a qüestions d'adaptació a l'estudi, satisfacció en l'aprenentatge i rendiment obtingut. El segon bloc, amb dues preguntes, pretén obtenir dades de valoració del pla de tutories que s'està portan a terme a l'Escola.
El 89 % dels estudiants consideren que van fer una bona elecció al triar l'estudi que estan cursant, la majoria dels que comenten que la seva elecció ha estat bona ho expliquen perquè estudien allò que els agrada (60 %), perquè consideren que han estat ben orientats (12%), uns quants creuen que la carrera que estan fent els oferirà moltes expectatives professionals (9 %), d'altres perquè van aprovant i se'n surten en els estudis ( 8 %. ) L'11 % restant, els que diuen que no tenen massa clar d'haver triat bé la carrera, expliciten majoritàriament que no els ha anat prou bé a les notes finals, per mala orientació prèvia o familiar, o perquè encara no ho tenen prou clar si realment aquests són els seus estudis,...
estudiants1
La visió que els ha quedat després d'aquest primer curs del futur professional que els espera el veuen majoritàrimaent dins de l'àmbit de l'estudi que estan fent (mitjana de 77%)
Quant a la satisfacció amb els aprenentatges rebuts el primer curs, i tenint en compte que la majoria d'assignatures són troncals, per tant bàsiques per l'especialitat i valorant la satisfacció de menys a més, l'apreciació que en fan està a un nivell bastant alt (69 %). Les explicacions de les valoracions relativament altes s'expliquen per un bon professorat, la comprensió de que estaven rebent la formació de base, però resalten més les justificacions de no haver donat la qualificació més alta a la pregunta per qüestions de: temaris no massa acceptats, falta d'aprofundiment en els temes, alguns professors no motivats en la docència, temps i continguts de les assignatures, massa matèria per les hores de classe, o la frustració que representa que les assignatures de primer siguin bàsiques i per tant no haver aprofundit en assignatures de l'especialitat. Hi ha vàries referències a la ràpida i profitosa expansió de coneixements que s'ha obtingut, però també se'ns dóna referències d'assignatures concretes a les que des de direcció s'hauran d'exigir rectificacions específiques. Completem la valoració de la satisfacció amb els aprenentatges amb algun dels comentaris rebuts: "En algunes assignatures és impossible assimilar tant de temari i simplement acabes empollant sense aprendre (menys temari=més aprofundiment=millor aprenentatge."; "ensenyen coses que queden bé, però que no serveixen per res" ; " Són aprenentatges que et situen dins el món de l'enginyeria. Trobo a faltar que les assignatures estiguin més cohesionades entre elles".
També vàrem demanar la satisfacció amb el rendiment obtingut en relació a l'esforç/resultats obtinguts. En general, la gent està molt satisfeta, la mitjana de valoració és de 72 sobre 100. Dels que en fan valoracions altes, la majoria justifiquen que la universitat requereix molt esforç, i que els resultats obtinguts normalment estan d'acord a l'esforç dedicat (40%), encara que un percentatge elevat (20%), creuen que no sempre els resultats es recompensen amb les qüalificacions proporcionades a l'esforç. Les valoracions baixes de satisfacció en el rendiment es centren especialment en que consideren que no van estudiar prou, que s'hi van posar massa tard, o en el sistema d'avaluació d'algunes assignatures. Hi ha qui comenta: "per les poques hores que hi vaig dedicar, me n'he sortit prou bé"
En vista a futura orientació a possibles nous estudiants, demanàvem si recomanarien l'estudi que estan realitzant a un company que dubtés en fer-lo. La majoria (el 85%) ho farien, només el 15 % no el recomanarien.
Les explicacions que es donen per a fer la recomanació favorable, van en la línia de que el recomanarien perquè els agrada l'estudi, o perquè hi veuen sortida professional, però n'hi ha uns quants que abans de confirmar la recomanació farien algunes exploracions prèvies dels gustos i interessos del company. El 15% que no recomanarien el estudis no donen massa explicació del perquè no la recomanarien, algun expressa el "sacrifici que comporta", o la llibertat personal a l'hora de l'elecció "ningú li ha de dir el que ha de fer", o reconeix que d'entre els seus amics, actualment no n'hi ha cap a qui li pogués recomanar. Potser la resposta més curiosa és la d'un que no recomanaria els estudis perquè no vol que hi hagi més titulats que li facin la competència.
Finalment, al bloc base hi havia una qüestió sobre si, a aquell company, li recomanarien que fes els estudis a la EPS. El 92 % ho farien, encara que alguns (10% ) en l'explicació expressen que, evidentment, no coneixen com són ni com funcionen altres escoles. Professorat, nombre d'alumnes per grup, equipament, nivell, companys, són les principals raons per a recomenar-la. Un detall a considerar per la representativitat de la resposta (10 %) són les característiques de la ciutat de Girona com a avantatges del lloc on anar a estudiar si ets de fora. Les raons que justifiquen el 8% restant que no recomanarien l'escola són perquè van triar l'EPS al no haver pogut accedir a la UPC o la proximitat al domicili.
estudiants1
L'any 2000 l'escola va implementar un servei de tutoria voluntària (excepte la inicial), pels alumnes que accedien per primer cop a la universitat, en l'equesta demanàvem les assistències i utilitat que n'aprecien els estudiants.
Globalment es constata que excepte la primera tutoria, necessària per a cumplimentar la matrícula, se n'ha fet poc ús (31%), tant per les poques convocatòries a tutoria per part del propi tutor com per la baixa assistència malgrat haver estat convocats. Un 30% expliquen que en canvi, sí que han fet ús de les tutories de les assignatures. La utilitat que han marcat respecte les tutories rebudes es reparteix bastant equitativament entre les possibles respostes proposades, amb una certa preferència per la primera segurament degut a que aquesta part de la tutoria era necessària per a matricular-se. Les respostes i percentatges són els següents:
  • Ajudar-te a prendre decisions respecte a la matrícula d’assignatures 20%.
  • Ajudar-te a fer la transició institut-universitat i la inserció a la universitat 17.5%.
  • Ajudar-te a planificar el temps dedicat a l’estudi i aconsellar-te per tal de trobar una metodologia d’estudi adequada a la teva personalitat. 15.5%.
  • Ajudar-te a desenvolupar competències relacionades amb saber aprendre 16.5%.
  • Promoure la teva participació en la vida universitària 15.5%.
  • Promoure les relacions interpersonals entre totes les persones del grup que tutoritza el teu tutor 15%.
Conclusions:

En general les respostes, amb les consideracions fetes inicialment, són molt satisfactòries, tant per l'elecció d'estudi, com per la satisfacció amb els estudis, el futur professional, els aprenentatges, el rendiment, la carrera en concret, o l'Escola. No podem dir el mateix pel que fa al sistema de tutories. Entenem que no està donant el rendiment esperat.
Per la propera enquesta cal millorar la quantitat de respostes per no tenir la pèrdua d'informació que poden aportar els alumnes que han deixat els estudis, per obtenir més respostes en l'enquesta dels alumnes de primer d'aquest curs, ens proposem fer-la abans de finalitzar el curs, concretament abans dels resultats d'examens del primer semestre.
Respecte al sistema de tutories, evidentment ens cal reorientar-lo.
Quan tanquem l'entrada de dades, en les anàlisis del total de respostes obtingudes intentarem completar les conclusions amb el contrast de les respostes per cada un dels estudis.

M. Fabregas
Consell de redacció de la rEPiSta

Tractament de dades: M.A. Doblado;  Disseny gràfic: M. Escarrà
Alumnes de l'Escola Politècnica Superior